วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ครุภัณฑ์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงบประมาณ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
👇ดาวน์โหลดเล่มรายการครุภัณฑ์👇


 


ในเล่มประกอบด้วย รายการ ดังนี้
1. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา

2. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา

3. ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

4. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย

5. ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์
6. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน
7. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น).og]j,
8. ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน
9. ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้
10. ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า
11. ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ
12. ครุภัณฑ์ห้องสมุด
13. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
14. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
15. ครุภัณฑ์ห้องสมุด (มัธยมศึกษาตอนต้น)
16. อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)
17. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น)
18. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น)
19. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
20. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)
21. อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์  (ประถมศึกษา)
22. Active board  พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์แบบ Short  Throw
23. ครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
24. ประกาศใช้ครุภัณฑ์ 2562
🙋แนบไฟล์ excel ส่งรายการ Shopping List ปีงบ 2562   👉คลิกที่นี่   (ภายในวันที่ 12 ธันวาคม  2561)
ดาวน์โหลด  แบบฟอร์ม Shopping List ปีงบ 2562  👉คลิกที่นี่
🙋รายชื่อโรงเรียนที่ได้งบครุภัณฑ์   👉คลิกที่นี่
🙋ตรวจสอบการจัดส่ง shopping list  รายโรง   👉คลิกที่นี่   
โรงเรียนที่ส่งก่อน 11 ธันวาคม 2561  👉ดูที่นี่
ตัวอย่าง  TOR  ปปช07   

   ไฟล์ 👉Shopping List   ไฟล์ 👉สรุปประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ ปีงบ2562

🙏แบบประชาพิจารณ์ออนไลน์  เเจ้งข้อเสนอเเนะ / ข้อแก้ไข / ปรับปรุง รายการครุภัณฑ์  👉คลิกที่นี่

เลือกรายการครุภัณฑ์  (Shoping List) 23 รายการ ดังนี้  1. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา    2. อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา    3. ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   4. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย    5. ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์   6. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน    7. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  8. ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน    9. ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้10. ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า11. ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ  12. ครุภัณฑ์ห้องสมุด  13. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา14. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  15. ครุภัณฑ์ห้องสมุด (มัธยมศึกษาตอนต้น)  16. อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก   (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)17. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา- มัธยมศึกษาตอนต้น)18. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น)    (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)19. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น  20. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   (งบโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ)21.อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)22. Activeboard พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short throw23.ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน🙋ตอบเเบบสอบถามโต๊ะ-เก้าอี้ (เฉพาะโรงเรียนที่ได้งบปี2562) ได้เเจ้งให้กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เเล้ว  เต่บางโรงยังไม่ดำเนินการ  (ภายในวันที่ 24 ธันวาคม  2561) 👉คลิกที่นี่